EPAL Kabul Şartları

EPAL Kabul Şartları
EPAL lisansı verme prosedürü için Avrupa Palet Birliği e.V (EPAL) koşulları
EPAL'den lisans başvurusuna 
Ek 1
Aşağıdaki koşullar, EPAL yük taşıyıcılarının üretimi ve / veya onarımı için EPAL'in lisans 
verme prosedürünü oluşturmaktadır.
1
Prosedür, başvuru EPAL veya EPAL ulusal komitelerinden biri tarafından alındığında başlar.
Süreç, lisans verildiğinde veya başvuru reddedildiğinde sona erer.
Lisans verilmesi veya lisans verme prosedürünün uygulanması için herhangi bir hak yoktur.
2
Başvuru sahibi, lisans verme prosedürü tamamlanıncaya kadar "EPAL in oval" 
markasını kullanma yetkisine sahip değildir. Başvuru sahibi, prosedür süresince EPAL yük 
taşıyıcıları üretmeye ve / veya tamir etmeye ve bu EPAL yük taşıyıcılarını sunmaya, satmaya 
veya başka bir şekilde pazarlamaya yetkili değildir. Bu, örnek veya test numunelerinin 
üretimi için geçerli değildir (EPAL tarafından talep edilmesi durumunda EPAL yük 
taşıyıcılarının üretimi veya onarımı gerçekleşir).
Lisans verme prosedürü tamamlanıncaya kadar, başvuru sahibi "EPAL`in oval" markasını 
reklam amaçlı kullanma hakkına sahip değildir.Başvuru sahibinin "EPAL`in Oval" markasını 
kullanma hakkı, ancak bir lisans sözleşmesi imzalanarak ve lisans sertifikası düzenlenerek 
lisansın verilmesi ile başlar.
3
Başvuru sahibi masrafları üstlenir.EPAL'e ödenecek prosedürün maliyetleri, lisans ücreti yönetmeliğinde hali hazırda 
geçerli olan tarifeden düzenlenir ve derhal ödenmesi gerekir.
4
Başvuru sahibi; sürece aktif olarak katılmakla yükümlüdür.
Başvuruyu incelemek için gerekli belgeler (veri sayfası, iş kaydı, saha planı vb.) Başvuru sahibi 
tarafından derhal sunulmalıdır. Başvuru sahibi, EPAL'in talebi üzerine teknik inceleme örnek 
numune çalışmasının incelenmesi ve muayenesi) gerekliliklerini yerine getirmekle 
yükümlüdür. Lisans başvurusunun yapıldığı günden itibaren EPAL ve / veya denetim şirketi 
temsilcilerine teknik inceleme amacıyla şirkete sınırsız erişim hakkı vermekle yükümlüdür.
5
EPAL paletlerinin onarıma yönelik lisans başvurularında, başvuru sahibi, EPAL onarım 
lisansı başvurusu ile birlikte, EPAL onaylı tedarikçilerinden birinden raptiye benzeri 
onarım/ tamir işaretleme çivilerini sipariş etmeyi taahhüt eder. Başvuru sahibi masrafları 
üstlenir.
6
İşlemin süresi 3 ayı geçmemelidir.Başvuru sahibi, işbirliği yapma yükümlülüklerin 
4cü maddesine göre EPAL'den yazılı bir talebe rağmen 3 ay içinde yerine getirmemişse; EPAL, 
başvuru sahibinin işbirliği yapma yükümlülüklerini yerine getirmediği ve / veya 
son başvuru tarihlerini kaçırması nedeniyle EPAL lisans verme prosedürünü sonlandırma 
ve başvuruyu reddetme hakkına sahiptir.
Bu durumda, prosedürün masrafları geri ödenmeyecektir.
7
İlk inceleme/ denetimin bir parçası olarak, EPAL denetleme kurumu, şirketin teknik 
ekipmanının EPAL teknik düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olup olmadığını ve EPAL 
yük taşıyıcılarının kalıcı, kalite garantili üretim ve / veya onarımının garanti edilip 
edilmediğini kontrol eder.Denetim şirketi ayrıca, başvuru sahibi tarafından üretilen veya tamir edilen örnek 
veya test numunelerinin EPAL teknik düzenlemelerinin hükümlerine uygun olup olmadığını da kontrol eder.
Teknik ekipman ve / veya örnek numunede eksiklik olması durumunda, denetim şirketi 
lisans verme şartlarının yerine getirilmediğini tespit eder (test: olumsuz/ negatif sayılır). Bu 
durumda başvuru sahibi, eksiklikleri gidermeye ve incelemenin tekrarlanmasını 
talep etme hakkına sahiptir. Denetim tekrarı masrafları başvuru sahibi tarafından 
karşılanacak ve EPAL'a ödenecektir.Tekrar muayenesi, olumsuz muayeneden 
sonraki 4 hafta içinde talep edilmelidir. EPAL bu süre içinde testi tekrarlamak için bir 
başvuru almazsa veya başvuru sahibi faturayı takip eden 14 gün içinde tekrar testinin
masraflarını ödemezse; lisans başvurusu EPAL tarafından reddedilecek ve prosedür 
sonlandırılacaktır.
8
Başvuru sahibi tarafından onay süreci kapsamında üretilen ve / veya tamir edilen 
örnek numuneler, EPAL tarafından verilen lisans ile agraflar veya onarım/ tamir çivileri 
ürüne yerleştirilir ve başvuru sahibi tarafından satılabilir veya başka bir şekilde piyasaya arz 
edilebilir
Prosedür, lisansa hak kazanılamaması 
nedeniyle sona ererse, şahit numune piyasaya 
sürülmeden önce "EPAL içinde oval" 
işaretlerinin kaldırılması gerekir.
9
Başvuru sahibi, EPAL'e lisans verme prosedürünü desteklemek ve EPAL'in hak ve 
menfaatlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden kaçınmakla yükümlüdür.
10
Lisans verme sürecinden doğan uyuşmazlıklarda Federal Almanya Cumhuriyeti 
kanunları uygulanacaktır. (Alman uluslararası özel hukuku ve BM satış kanunu hükümleri 
hariç). Yargı yeri Düsseldorf'tur.
11
Başvuru sahibi ile Epal arasında, lisans verme prosedürüyle ilgili yapılacak ve Epal'in 
şartlarından farklı tüm anlaşmalar ancak yazılı olması halinde hüküm ifade edecektir. Bu 
durum yazılı anlaşma gerekliliğinin kaldırılması veya değiştirilmesi için de geçerlidir.
12
Lisans verme prosedürü sürecinde, sübjektif gereksinimler ya da boşluklar oluşursa işbu 
anlaşma amacına en yakın hükümler uygulanacaktır.

EPAL_licensing_Stipulations_27.05.2021_GB.pdf İndir